شب ایرانی در تورنتو رپتورز به روایت رادیو دوست

رادیو دوست یکی رادیو های مستقل اینترنتی فارسی زبان است که در تورنتو برنامه تهیه میکند. برنامه های این رادیو بصورت پادکست و از طریق اینترنت قابل درسترسی برای همه است .  ازطریق این لینک به مصاحبه ای که با من و ندا طباطبایی در مورد شب ایرانی در ان بی ای انجام شده گوش بدهند