جان استاکتون دیگری به دنیا آمد

"یادم بده چطوری جیمر کنم" 

آهنگی ببضویست که برای ستاره امسال بازی های دانشگاهی آمریکا ، جیمر فردت، ساختند. این جوون نشون میده که برای بهترین بودن در بسکتبال لازم نیست مثل خر بپرید, یا هیکلتون مثل گاو کنده باشه - در این قسمت شرمنده دوایت هوارد شدیم