بسکتبال در سال دوهزارو یازده چه شکلی میشه

سال دوهزارویازده امروز شروع شد. هیچ وقت فکر کردین بسکتبال در سال دوهزارویازده چه شکلی میشه؟ ویدویوی بهترین حرکات  بلیک گریفین در سال ۲۰۱۰ رو ببینید تا دستتون بیاد امسال داستان از چه قراریه۰