کظم غیض

در مورد عملکرد ایران در بازی با اسلونی انقدر عصبانی هستم که جهت حفظ نوامیس این وبلاگ  به مدت ۲۴ ساعت چیزی نخواهم نوشت. هان؟ چی؟ بهش میگفتن کظم غیض یا کذم غیض